BLOG: Inovácie cez slovenské alebo komunitárne programy?

Hladáte možnosti ako posunúť Vašu firmu, vedecký tím, neziskovú či inú organizáciu verejnej správy dopredu? Máte odvahu ísť do nových projektov a chuť nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá? Považujete Vašu inovačnú myšlienku či konkrétny obsah výskumu za excelentný a konkurencieschopný v európskom kontexte?

Tak potom neváhajte, bližšie preskúmajte podmienky európskeho komunitárneho programu pre podporu vedy a inovácií Horizont 2020 a využite širokú škálu príležitostí, ktoré program ponúka. Ak chcete pochopiť jeho špecifiká a rozdiely oproti „klasickým“ štrukturálnym fondom, ste na správnej adrese.

SR si v rámci EŠIF pre obdobie rokov 2014-2020 definovala 6 operačných programov: Efektívna verejná správa, Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, Interovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Kvalita životného prostredia, Výskum a vývoj. Tie definovala najmä na základe Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SR).

Európska komisia na základe dlhodobých rokovaní so všetkými členskými štátmi EÚ určila ako témy podpory v rámci programu Horizont 2020 pre roky 2014-2015 tieto oblasti:

I.               Vynikajúca veda

 • Európska výskumná rada (ERC)
 • Budúce a vznikajúce technológie (FET)
 • Marie Sklodowska-Curie akcia (MSCA)
 • Európske výskumné infraštruktúry

II.              Vedúce postavenie európskeho priemyslu

 • Prielomové a priemyselné technológie (IKT, Nanotechnológie, Materiály, výroba a spracovanie, Biotechnológie, Vesmír)
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Inovácie v malých a stredných podnikoch

III.            Spoločenské výzvy

 • Zdravie, demografické zmeny a životná pohoda
 • Potravinové zabezpečenie, udržateľné poľnohospodárstvo, morský výskuma bioekonomika
 • Bezpečná, čistá a učinná energia
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Ochrana klímy, účinné využitie zdrojov, suroviny
 • Európa v meniacom sa svete: inkluzívna, inovatívna a reflektívna spoločnosť
 • Bezpečná spoločnosť: ochrana slobody a bezpečnosť Európy a jej občanov

Za povšimnutie taktiež stojí jednoduché porovnanie dostupných finančncýh prostriedkov v oboch programoch. Pre celú EÚ je v programe Horizont 2020 na roky 2014-2020 vyčlenených zhruba 80 mld.€ z európskeho rozpočtu. Na druhej strane pre samotné Slovensko v rámci podpory EŠIF je v rokoch 2014-2020 alokovaných cca 16 mld.€. Netraba však zabúdať na nízku mieru čerpania z programov EŠIF na slovenskej úrovni (ktorá je jednou z najnižších v EÚ), relatívne vysokú mieru netransparentnosti a predimenzovaný objem byrokratických povinností (ktoré sú definované na úrovni ČŠ). V rámci porovnania načrtnutých parametrov oboch predstavených programov, ťahá program Horizont 2020 a jeho finančný potenciál za dlhší koniec.