Malé a Stredné Podniky

Patrí Vaša firma do kategórie malé a stredné podniky? V Európe sú tradične označované ako motor ekonomiky - vďaka ich inovačnému potenciálu a schopnosti rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov. Obidve vlastnosti sú užitočné aj pre program HORIZON 2020. MSP v ňom majú prominentné postavenie - očakáva sa ich podiel na rozpočte vo výške až 15% (teda vyše 12 mld €).

Stiahnite si ucelené informácie na jednej A4 vo formáte PDF.

Príbehy úspešných MSP

 

Skúsenosť rámcových programov je prínosom pre všetky činnosti našej firmy.

Tomáš Kucharík

výkonný riaditeľ Ardaco, a.s. 

 

Spoločnosť Ardaco, a.s. je najúspešnejším slovenským účastníkom Siedmeho rámcového programu (FP7). Počas siedmich rokov sa dokázala vypracovať od získavania kontaktov až k niekoľkonásobnej koordinácii výskumno-vývojových projektov. Svojimi výsledkami predstihla v štatistikách aj slovenské verejné organizácie výskumu a vývoja.

 

Projekty Ardaco, a.s. sa týkajú predovšetkým oblasti bezpečnosti (Security) a Informačných a komunikačných technológií (ICT).

 

Najväčším prínosom účasti v rámcových programoch bola zmena orientácie spoločnosti z rozvoja softwéru zákazníka na rozvoj vlastných produktov.

 Vladimír Palacka
CEO SAE Automation, s.r.o.

SAE Automation, s.r.o. sa zapojila do výskumných projektov z oblasti ICT kofinancovaných Európskou komisiou v rámci šiesteho a siedmeho rámcového programu z nasledovných dôvodov:

 • riešenie projektových úloh využíva oveľa širší a systematický pohľad (v porovnaní so štandardnými projektami od zákazníka),
 • rozšírenie priestoru generujúceho nové podnikateľské príležitosti,
 • získavanie skúseností v práci s medzinárodnými tímami.

Projekt COMSODE nám umožnil preniesť kľúčové know-how z oblasti digitalizácie (europeana local) do oblasti opendata. Výsledky a partnerstvá prinášajú veľký potenciál pre rozvoj obchodu a vzťahov v priestore EÚ.

  Gabriel Lachmann
člen predstavenstva EEA

Firma EEA Communication Solutions rozvíjala v rámcových programoch témy ako opensource, opendata, digitalizácia kultúrneho dedičstva a doteraz sa podieľala na troch projektoch. Hlavné prínosy sú v rozvoji siete partnerov v spomínaných doménach,aplikácia výsledkov výskumu v komerčných projektoch a podpore zamestnancov v aplikovaní výsledkov do aktivít tretieho sektora (www.opendata.sk) a štandardizácie.

Prínosom projektu pre firmu bolo nadviazanie medzinárodných kontaktov, získanie nových skúseností v oblasti krajinného plánovania a manažmentu územia.

 RNDr. Peter Mederly, PhD.
majiteľ firmy a zodpovedný riešiteľ

 Regioplán Nitra bola zapojená v FP7 v rámci programu Spolupráca, tematická oblasť Životné prostredie a zmeny klímy). Projekt OpenNESS – Operacionalizácia prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od konceptu k reálnym aplikáciám. Projekt je zameraný na zlepšenie uplatňovania konceptu ekosystémových služieb v krajinnom a urbánnom plánovaní a zlepšenie manažmentu prírodných zdrojov. Úlohou firmy Regioplán je spolupráca na vypracovaní modelovej štúdie pre mesto Trnava a jeho zázemie. 

 • Ardaco, a.s.
 • SAE Automation
 • EEA Communication Solutions
 • Regioplán Nitra

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac