Združenia, Štátny a Tretí Sektor

Aj organizácie, ktoré nie sú svojím zameraním primárne špecializované na výskum a vývoj, alebo podnikanie majú v programe Horizon 2020 svoje dôležité miesto. Štátne organizácie (ústredné orgány štátnej správy) sú v projektoch neoceniteľnými partnermi z hľadiska štandardizácie, alebo legislatívneho rámca. Združenia a tretí sektor zasa prinášajú do konzorcií špecifické znalosti z pohľadu využitia výsledkov, dopadov na spoločnosť alebo združujú cieľové skupiny projektu.

Stiahnite si ucelené informácie na jednej A4 vo formáte PDF.

Príbehy úspešných

FastInCharge je našim prvým schváleným projektom v rámci FP7. Kladne hodnotím najmä úroveň projektu a spôsob predfinancovania v porovnaní so slovenskými operačnými programami.

 Ing. Martina  Homolová
projektový manažér

Automobilový klaster Slovensko má za cieľ posilňovať konkurencieschopnosť MSP v oblasti automotive. Aby sa presadil aj v medzinárodnom prostredí, zapojil sa do OP SEE a v roku 2009 sa stal lídrom projektu AUTOCLUSTERS. O dva roky neskôr aj lídrom projektu AUTONET v rámci OP CE. V projekte AUTOCLUSTERS vytvoril zázemie pre prípravu ďalších zámerov - zo 4 podaných bol práve Fast In Charge úspešný. Projekt je práve v polovici svojho trvania a Automobilový klaster aktívne pracuje na zapojení sa aj do Horizontu 2020.

Zapojením sa do medzinárodnej spolupráce sme nadobudli nové poznatky, skúsenosti a zručnosti a tiež nové kontakty, ktoré sa stali základom pokračujúcej spolupráce.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.

štatutárny zástupca SAVEZ

V rámci programu FP7 bol SAVEZ zapojený do riešenia 2 európskych projektov - EURO-URHIS 2 a STEPS. Išlo o projekty v oblasti verejného zdravotníctva. SAVEZ má záujem zapojiť sa aj do riešenia projektov v rámci programu Horizont 2020, pokiaľ bude ponuka orientovaná na oblasť verejného zdravia.

Program nám umožnil robiť špičkový výskum v SR a spolupracovať s výskumníkmi z prestížnych inštitúcií po celej Európe. 

Ctibor Košťál,
riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

Do FP7 sme sa zapojili so zámerom robiť kvalitný výskum v silnom konzorciu výskumných organizácií a využiť možnosť financovania, ktoré pre organizáciu prináša menej rizík a administratívnej záťaže ako iné grantové schémy. Od marca 2014 spúšťame ďalší projekt z FP7 a v budúcnosti plánujeme využívať aj nové nástroje na podporu výskumu.

 • Automobilový klaster Slovensko
 • Slovenská asociácia verejného zdravia
 • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac